Regulamin


1) Postanowienia ogólne.
www.creologo.pl to serwis internetowy oferujący projekty logo oraz identyfikację wizualną dla firm i osób prywatnych, będący własnością MG Studio s.c. Grzegorz i Mateusz Ziemniak z siedzibą przy ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów, NIP 813-33-73-075, REGON 691796920, Deutsche Bank 67 1910 1048 2306 1591 7456 0001.

Przed korzystaniem z serwisu www.creologo.pl Zamawiający zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją zawartych w nim warunków.


2) Zamówienie.
Wypełnienie formularza zamówieniowego oraz przesłanie zaliczki (kwota uzależniona od pakietu) jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Formularz zamówieniowy może zostać wypełniony on-line, przesłany faksem, pocztą elektroniczną jako skan dokumentu lub złożony osobiście w siedzibie firmy.


3) Termin realizacji.
Czas przygotowania propozycji logo wynosi 7 dni roboczych (pakiety brązowy i srebrny) lub 12 dni roboczych (pakiet złoty) od momentu otrzymania wypełnionego formularza oraz zaksięgowania zaliczki. Ze względu na możliwość wydłużenia czasu realizacji, dokładny termin będzie podawany wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

W opcji ekspresowej wykonujemy propozycje logo we wszystkich pakietach w ciągi 4 dni roboczych. Płatność w tej opcji jest powiększona o 25% ceny każdego pakietu oraz o 50% zaliczki.


4) Przebieg realizacji.
  • Wszystkie niezbędne materiały potrzebne do wykonania określonego projektu muszą zostać dostarczone przez Zamawiającego we wcześniej ustalonym terminie.
  • Przesłanie wypełnionego formularza zamówieniowego bez wpłaty zaliczki nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia.
  • Propozycje logo zostaną przesłane na podany w formularzu adres e-mail.
  • W etapie korekcyjnym poprawki przesyłamy w ciągu 3 dni roboczych.
  • Maksymalny czas na wybranie i zatwierdzenie ewentualnych poprawek logo wynosi 3 miesiące.
  • Poprzez zakończenie realizacji zlecenia rozumie się wysłanie Zamawiającemu wszystkich plików (zależnie od pakietu) na płycie CD w ciągu 3 dni po uregulowaniu płatności przez Zamawiającego.

5) Cennik i płatności.
  • Cennik pakietów logo jest dostępny na stronie www.creologo.pl oraz w formularzu zamówieniowym.
  • Wszystkie ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
  • Wszystkie ceny podane są w PLN. W przypadku płatności w innej walucie prosimy o kontakt celem ustalenia kwoty zamówienia.
  • Formy płatności oferowane przez serwis to przelew bankowy, płatność gotówką w siedzibie firmy, opcja internetowa Moneybookers lub PayPal.
  • Wpłata zaliczki musi nastąpić przed procesem projektowym. Zaliczka jest bezzwrotna.
  • Po zatwierdzeniu projektu zostanie przesłana faktura z terminem płatności 7 dni. Po zaksięgowaniu wpłaty, w ciągu 3 dni roboczych wyślemy pliki na płycie CD.
  • W przypadku nie wywiązywania się Zamawiającego z terminów lub płatności, www.creologo.pl może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym poprzez powiadomienie o tym Zamawiającego drogą elektroniczną.
  • Koszty przesłania materiałów ponosi zamawiający.

6) Polityka prywatności.
Przesłanie formularza zamówieniowego wraz z wpłatą zaliczki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez MG Studio s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Żadne informacje personalne i adresowe nie będą udostępniane osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. MG Studio s.c. zastrzega sobie prawo umieszczenia wykonanych prac w portfolio i na własnych materiałach reklamowych.


7) Prawa autorskie do logo.
Zamawiający otrzyma majątkowe prawa autorskie do logo, które wybrał z przesłanych propozycji. MG Studio s.c. Grzegorz i Mateusz Ziemniak zastrzega sobie prawo do umieszczenia wybranego logo w portfolio. Przekazanie praw autorskich zostanie sporządzone w formie umowy o przeniesienie praw autorskich lub uwzględnione na fakturze.


8) Reklamacje.
Wszystkie reklamacje muszą zostać przesłane w formie elektronicznej lub faksem. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie do 21 dni roboczych od momentu otrzymania zawiadomienia. Odpowiedź na reklamację nastąpi drogą e-mailową lub faksem.


9) Sprawy sporne.
Sprawy sporne rozstrzyga sąd według właściwości miejscowej Zleceniobiorcy. Kontakt z www.creologo.pl odbywa się poprzez: e-mail, telefon, faks lub bezpośrednio w siedzibie firmy. Szczegóły dostępne są w zakładce KONTAKT. www.creologo.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany regulaminu na stronie internetowej.
www.creologo.pl zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany regulaminu na stronie www.